Loans (कर्जा)

क्र.स. कर्जा शीर्षकहरु वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत
Industrial Loan  
१.१ स्थीर पूँजी कर्जा (Fixed Capital Loan) १२.०० देखि १५.०० प्रतिशत
१.२ चालू पूँजी कर्जा (Working Capital Loan) ११.०० देखि १५.०० प्रतिशत
Trading Loan ११.०० देखि १५.०० प्रतिशत
Hire Purchase Loan  
३.१ ब्यक्तिगत सवारी साधन कर्जा (Personal  Vehicle Loan) ११.५० देखि १५.५० प्रतिशत
३.२ ब्यापारिक सवारी साधन कर्जा (Commercial Vehicle Loan) १३.०० देखि १६.०० प्रतिशत
३.३ कृषि सवारी साधन कर्जा ( Agricultural Vehicle Loan) १३.०० देखि १६.०० प्रतिशत
ठुला मेशिनरी सवारी साधन कर्जा (Heavy Equipment Vehicle Loan) १५.०० देखि १६.०० प्रतिशत
सम्झौता कर्जा ( Contract Loan) १४.०० देखि १६.०० प्रतिशत
पशुपालन कर्जा{ (Livestock Loan) १२.५० देखि १५.५० प्रतिशत
विबिध कर्जा (Miscellaneous Loan) १३.०० देखि १६.०० प्रतिशत
परियोजना कर्जा (Project Loan) १३.०० देखि १६.०० प्रतिशत
ब्यक्तिगत कर्जा (Personal Loan) १३.०० देखि १६.०० प्रतिशत
१० कृषि कर्जा (Agriculture Loan) १२.०० देखि १५.०० प्रतिशत
११ सेवा (Service Loan) १३.०० देखि १६.०० प्रतिशत
१२ शैक्षिक कर्जा (Education Loan) १५.०० प्रतिशत
१३ बैदेशिक रोजगार कर्जा (Foreign Employment Loan) १५.०० प्रतिशत
१४ विपन्न वर्ग कर्जा  
१४.१ D Class Licensed  Financial Institution) ४.०० देखि १०.०० प्रतिशत
१४.२ ब्यक्तिगत विपन्न वर्ग कर्जा १४.०० देखि १८.०० प्रतिशत
१५ मुद्धती निक्षेप कर्जा मुद्धती निक्षेपमा प्रदान गरिएको ब्याजमा थप २.०० प्रतिशत
१६ शेयर धितो कर्जा (Margin Lending) १६.०० प्रतिशत
१७ घर कर्जा  
१७.१ ५ वर्षे १२.०० प्रतिशत
१७.२ १० वर्षे १३.०० प्रतिशत
१७.३ १५ वर्षे १४.०० प्रतिशत
१७.४ २० वर्षे १५.०० प्रतिशत
१८ सहवित्तीयकरण कर्जा (Consortium Loan) निर्णयानुसार