Mahalaxmi Home Loan

महालक्ष्मी घर कर्जा योजनाको  प्रमुख विषेशताहरु

 

प्रमुख आकर्षण १. आकर्षक ब्याजदर ९.९९ प्रतिशत (योजना अवधिभर प्रवाह हुने नयाँ कर्जाका लागि मात्र )
२. घर निर्माण लागतको १०० प्रतिशत सम्म लगानी
३. घर निर्माण गर्न अग्रिम कर्जा दिन सकिने ( २० प्रतिशत सम्म अनुमानित निर्माण लागतको )
४. सेवा शुल्क १ प्रतिशत (०.२५ प्रतिशत सम्म छुट दिन सकिने)
५सम्पुर्ण कागजपत्र र धितो मुल्याङ्कन प्रतिबेदन प्राप्त भएको ३ कार्य दिनमा कर्जा स्वीकृृति
६. दुई बर्ष सम्म ब्याज मात्र भुक्तानी गर्न सकिने
७. ५ लाख सम्मको दुर्घटना बिमा सुविधा
उदेश्यहरु १. आवासिय प्रयोजनको लागी जग्गा खरिद गर्न रु १,५०,००,००० (अक्षरेपी एक करोड प्चास लाख सम्म
२. घर जग्गा/भवन/अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न
३. घर निर्माण / मर्मत तथा थप  गर्न
४. घरजग्गा / जग्गा खरिद अथवा घर निर्माण सम्पन्न गरेको मितिले ६ महिना यसै योजना अन्र्तगत कर्जा लगानी गर्न सकिने
५. अरु बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको घर कर्जा सार्न सकिने
ग्राहकको योग्यता राष्ट्रियता : नेपाली
उमेर २२ बर्ष देखि ६५ बर्ष सम्म ( सबै साँवा किस्ता ऋणीको उमेर ७०  बर्षको सम्म तिरेर सकिने गरी किस्ता कायम गर्नु पर्नेछ ।
संयुक्त ऋणीको उमेरको हकमा कुनै एक जनाको योग्यता भए पुग्ने । 
संयुक्त ऋणी एकाघर परिवारको मात्र हुनु पर्ने
कर्जा सिमा न्युनतम  ः रु ४००,०००। ˗ ( अक्षरेपी  चार लाख मात्र )
अधिकतमः रु १,५०,००,०००।˗ (अक्षरेपी एक करोड पचास लाख मात्र )
कर्जा समय न्युनतम  ः २ बर्ष देखि अधिकतमः ३० बर्ष सम्म 
कर्जा लगानी अनुपात १. काठमाण्डौ उपत्यकाको घरजग्गाको हकमा
धितो मुल्याङ्कन रकमको ५० (पचास ) प्रतिशत सम्म

२. काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरको घरजग्गाको हकमा
धितो मुल्याङ्कन रकमको ६० (साठी ) प्रतिशत सम्म

३. पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्ति (First home buyer) लाई
देहायको शर्तहरु बमोजिम अधिनमा रही प्रदान गरिने रु. १ करोड ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जामा यिबल तय खबगिभ चबतष्य बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।

अ) ऋणी आफूले मात्र प्रयोग गर्ने गरी बढीमा ३ हजार वर्गफिटसम्मको घर / Apartment हुनुपर्ने ।
(आ) कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस पूर्व घर/ Apartment  निर्माण वा खरिद कर्जा नलिएको यकिन गर्नु पर्ने ।
(इ) यस सुबिधा अन्र्तरगत कर्जा प्रदान गर्दा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको श्रोतको रुपमा देखाउन नपाइने । 
(ई) कर्जाको व्याजदर बृद्धि भएमा पूर्व निर्धारित मासिक किस्ता बृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । 

नोट उल्लेखित सर्त नेपाल राष्ट्र बैंकले  समय समयमा परिवर्तन गरे बमोजिम हुनेछ ।
कागजपत्रहरु व्यक्तिगत कागजपत्र
१. ऋणी तथा ब्यक्तिगत जमानी कर्ताको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र 
२. स्थायी लेखा नंबर (पचास लाख माथिको कर्जालाई अनिर्बाय )
३. हालको फोटो  ऋणी तथा ब्यक्तिगत जमानीकर्ताको
४. विवाह दर्ता (आवश्यकता अनुसार )
५. पारिवारीक विवरण ÷नाता प्रमाणित
६. सम्पत्ति र दायित्वको विवरण
७. अन्य बैंक तथा विक्तिय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको यकिन हुने कागज

आम्दानी कागजपत्र 
१. चालु आर्थिक बर्षको आम्दानी खुल्ने कागज
२. घर जग्गा भाडा भए सो को घर भाडा सम्झौता, लालपुर्जा र शाखाले तयार पारेको Rental verification report ।
३. गाडी भाडा भए सो  गाडी भाडा सम्झौता, गाडीको व्लु बुक, विमाको कागज ।
४.बैंक स्टेटमेन्ट
५.कृषि आम्दानी भए सम्बिधत सरकारी कार्यालयको सिफारिस शाखा को स्थलगत निरीक्षण प्रतिबेदन ।
६. सेयर आम्दानी भए सोको कर दाखिला
७ बैदेशिक आम्दानी भए   visa, passport, work permit, remittance payment pay slip, salary certificate  आदी ।
८. ब्यवसाय आम्दानी भए ब्यवसाय वित्तीय विवरण ( चालु बर्षको  provisional or audit report )
९. अन्य भए सोही अनुसारको आम्दानी खुल्ने पत्र ।

घर जग्गा सम्बन्धी कागजपत्र
१. लालपूर्जा
२. व्लु प्रिन्ट / ट्रेस
३. चार किल्ला
४. तिरो तिरेको रसिद
५. घर भएमा घर निर्माण इजाजत पत्र , घर नक्सा पास, घर निर्माण सम्पन्न पत्र
६.घर  निर्माण गर्ने भएमा घरको अनुमानित लागत मुल्याङ्कनकर्ता मार्फत लिनुपर्नेछ ।
७. घरजग्गा खरिद गर्ने भएमा बैना कागज
 
  यस वाहेक आवश्यकता अनुसार थप कागजपत्र माग गर्न सकिने छ।