Saving Accounts (बचत खाता)

महालक्ष्मी बचत खाताः
 • न्युनतम मौज्दात रु.१००
 • दैनिक मौज्दातमा प्रति वर्ष ३.५० प्रतिशत ब्याज
महालक्ष्मी विशेष बचतः
 • न्युनतम मौज्दात रु.५,००
 • दैनिक मौज्दातमा प्रति वर्ष ४.०० प्रतिशत ब्याज
महालक्ष्मी सुपर सेभिङ्ग खाता
 • न्युनतम मौज्दात रु.५,००
 • दैनिक मौज्दातमा प्रति वर्ष ४.०० प्रतिशत ब्याज
महालक्ष्मी गृहलक्ष्मी बचतःयोजना
 • न्युनतम मौजदात रु.५,००
 • दैनिक मौज्दातमा प्रति वर्ष ४.५० प्रतिशत ब्याज
महालक्ष्मी विद्मार्थी बचत योजना:
 • न्युनतम मौजदात रु ५००
 • दैनिक मौज्दातमा प्रति वर्ष ४.५० प्रतिशत ब्याज
महालक्ष्मी कर्मचारी बचत योजना
 • न्युनतम मौजदात रु ५००
 • दैनिक मौज्दातमा प्रति वर्ष ४.०० प्रतिशत ब्याज
महालक्ष्मी वरिष्ठ नागरिक बचतः योजना
 • न्युनतम मौजदात रु.५,००
 • ५० वर्ष माथिको उमेरका नागरिकहरुले खाता खोल्न सक्ने ।
 • दैनिक मौज्दातमा प्रति वर्ष ४.५० प्रतिशत ब्याज

 

महालक्ष्मी शेयरधनी खाता
 • न्युनतम मौजदात रु.१,००
 • दैनिक मौज्दातमा प्रति वर्ष ४.५० प्रतिशत ब्याज
महालक्ष्मी बाल बचत खाता
 • न्युनतम मौजदात रु.५,००
 • दैनिक मौज्दातमा प्रति वर्ष ५.५० प्रतिशत ब्याज

 

महालक्ष्मी सम्वृद्धि बचत खाता
 • न्युनतम मौजदात रु.२,०००
 • दैनिक मौज्दातमा प्रति वर्ष ५.००% दरले ब्याज

 

कल खाता(Call Deposit):
 • आपसी सहमतीमा

 

चल्ती खाता
 • न्यूनतम मौज्दात रु. २०००
महालक्ष्मी मुद्धती बचतका १० आकर्षक योजनाहरु:
मुद्धति खाताका प्रकार न्यूनतम मौज्दात वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत
३ महिने मुद्धति खाता १०००० ५.२५ प्रतिशत
६ महिने मुद्धति खाता १०००० ५.५० प्रतिशत
९ महिने मुद्धति खाता १०००० ५.७५ प्रतिशत
१ वर्षे मुद्धति खाता १०००० ६.५० प्रतिशत
२ वर्षे मुद्धति खाता १०००० ६.७५ प्रतिशत
३ वर्षे मुद्धति खाता १००००  ७.०० प्रतिशत
४ वर्षे मुद्धति खाता १००००  ७.२५ प्रतिशत
५ वर्षे मुद्धति खाता १००००  ७.५० प्रतिशत
५ वर्षभन्दा माथिको मुद्धति खाता १००००००  आपसी सहमतीमा